Tytuł projektu

WSKSiM dla OzN

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-A049/18

Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Cel główny projektu

Likwidacja barier (architektonicznych, komunikacyjnych, programowych) w dostępie do studiów, wprowadzenie zmian organizacyjnych i działań zapewniających zwiększenie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnością oraz poprawa jakości obsługi i kształcenia osób z niepełnosprawnością, które podejmą studia lub pracę w murach WSKSiM.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

  • prace adaptacyjne w ramach infrastruktury uczelnianej
  • utworzenie BON – biura informacyjno-doradczego dla OzN
  • szkolenia podnoszące świadomość i kompetencje kadry i studentów z zakresu niepełnosprawności
  • włączenie kadry dydaktycznej w przygotowanie standardów związanych z dydaktyką w stosunku do OzN, w tym modyfikacji/adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb OzN
  • włączenie kadry administracyjnej w opracowanie procedur podnoszenia jakości obsługi OzN
  • modernizację i dostosowanie usługi informacyjnej w uczelnianych serwisach www pod kątem dostępności dla OzN
  • implementację nowych rozwiązań informatycznych i technologicznych usprawniających funkcjonowanie OzN w Uczelni

Powyższe działania zapewnią osobom niepełnosprawnym lepsze dostosowanie architektury uczelnianej, poprawę dostępności komunikacyjnej i kompetentnej obsługi administracyjnej, zwiększenie szans uzyskania wykształcenia i umiejętności praktycznych związanych ze studiami kierunkowymi o profilu praktycznym, a w konsekwencji wzrost szans na aktywizację zawodową OzN, przejścia na rynek pracy, usamodzielnienia i zarazem możliwość większej integracji społecznej.

Cel ten zostanie uzyskany do 30.11.2021 r.