Wsparcie techniczne

Osobom studiującym w naszej Uczelni, którzy z uwagi na rodzaj dysfunkcji wymagają technicznego wsparcia w procesie studiowania Uczelnia oferuje:

 • Możliwość wypożyczenia indywidualnej pętli indukcyjnej,
 • Możliwość wypożyczenia przenośnego sprzętu komputerowego,
 • Możliwość przetworzenia w formę elektroniczną określonych materiałów dydaktycznych – przewidzianych tokiem studiów i wskazanych przez wykładowcę, bądź osobę nadzorującą zajęcia praktyczne,
 • Przetworzenie określonych materiałów dydaktycznych w wersję audio, na zasadach opisanych powyżej.
 • Możliwość przetworzenia materiałów dydaktycznych w np. druk powiększony, pogrubiony itp.

 

Wsparcie Dydaktyczne

Zadaniem form wsparcia dydaktycznego jest zniwelowanie nierównych szans wynikających z niepełnosprawności w percepcji oraz przyswojeniu materiału dydaktycznego przez osoby z niepełnosprawnościami 

 • Organizacja wsparcia „Asystenta Dydaktycznego”,
 • Możliwość organizacji dodatkowych konsultacji z wykładowcą konkretnego przedmiotu bądź zagadnienia,
 • Możliwość wydłużenia czasu zaliczeń oraz zmiany ich formy,
 • Możliwość podjęcia nauki w trybie indywidualnej organizacji studiów,
 • Możliwość zmiany formy zajęć praktycznych przewidzianych do zaliczenia na konkretnym roku oraz kierunku studiów.
 • Możliwość – po uzyskaniu stosownego zaświadczenia lekarskiego - zwolnienia z zajęć W-F.

 

Wsparcie socjalno-bytowe

 • Możliwość uzyskania stypendium specjalnego – dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • Możliwość (w wyjątkowych sytuacjach), uzyskania zapomogi, albo zwolnienia z czesnego,
 • Pośrednictwo BON w uzyskaniu różnego rodzaju wsparcia z PFRON od  dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym po zakup sprzętu elektronicznego.
 •  Możliwość uzyskania wsparcia BON  w organizacji specjalistycznego transportu dla osób z niepełnosprawnością,
 • Wsparcie przy pozyskaniu „Asystenta Socjalnego”, którego zadaniem jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu na Uczelni i poza jej murami,
 • Wsparcie w uzyskaniu specjalistycznej konsultacji rehabilitanta,
 • Wsparcie w uzyskaniu konsultacji lekarskiej, a szczególnie psychiatrycznej, neurologicznej i psychologicznej,
 • Wsparcie w pozyskaniu odpowiedniego zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, bądź ortopedyczny.

 

Możliwe są też inne formy wsparcia, zależnie od artykułowanych potrzeb. Wszystkie one muszą jednak być uzasadnione i są realizowane za pośrednictwem oraz przy akceptacji Władz Uczelni oraz BON.